Digitaliseringen är en av de största och viktigaste förändringskrafter i samhället just nu. Alla kommer att påverkas av effekterna. Alla kommer att behöva tänka nya tankar och anpassa sig till nya förutsättningar. Konsumenter kommer att förändras på många olika sätt. Vi kommer att förändra hur vi tar till oss information, var och hur vi shoppar, vilka värderingar och beteenden vi bär med oss och mycket mer.

Företag behöver förstå hur den digitala konsumenten förändras för att kunna anpassa strategi, kommunikation, produkter och tjänster samt affärsmodell till nya förutsättningar. Det saknas idag en helhetsbild över den digitala utvecklingen avseende konsumentens perspektiv. Det här projektet kommer att undersöka, analysera och belysa avgörande framtida förändringar.

Om projektet

Docere inbjuder till deltagande i en exklusiv studie av framtidens digitala konsument. Syftet med detta projekt är att belysa digitaliseringens effekter på den framtida konsumenten och generera insikter för de deltagande företagen om hur den digitala konsumenten kommer att tänka och agera. Insikterna ska leda fram till en strategisk kravlista på vad som krävs av företag för att möta framtidens digitala konsument. Insikterna från projektet ska utgöra ett gediget underlag för de deltagande företagens digitala strategier.

Projektet kommer att innehålla följande delar:

Trendanalyser: Det kommer att genomföras en trend-workshop. Syftet med denna är att kartlägga nuläget kring alla viktiga trender och förändringar som relaterar till digitalisering.

Konsumentundersökning: En kvantitativ undersökning kommer att genomföras under hösten 2016. Syftet är att få en säker utgångspunkt för hur konsumenten ser ut och tänker i nuläget.

Framtidsstudie: För att skapa en bild av hur digitaliseringen utvecklas på lite längre sikt genomför vi inom ramen för projektet en scenarioprocess.

Studieresa: Vi kommer under projektet att genomföra en studieresa för att uppleva hur digitaliseringen utvecklas globalt. Preliminärt genomförs en resa till San Fransisco och Silicon Valley.

Slutrapport: En slutrapport kommer att samla alla fakta, analyser och slutsatser som framkommit under projektet. Rapporten blir ett exklusivt material för de deltagande företagen.

FAKTA

Varje deltagande företag/organisation har rätt att ha två representanter i projektets olika moment. Dessa personer måste inte vara samma vid varje tillfälle, men det är en fördel att åtminstone en person deltar genom hela projektet.

Varje deltagande företag investerar 87 000 SEK var i projektet. Då ingår alla workshops, lokalhyror, mat och dryck under alla sammankomster, kostnad för rapporter, kostnader för research- och analysarbete, undersökningar, all organisation och administration för projektet.

Kostnader för studieresan tillkommer. Beräknad kostnad för studieresan är ca 25 000 kronor per deltagare. Varje företag kan ha med två deltagare på resan.

Projektet startar i mars 2017.

KONTAKT

Har du frågor kring projektet eller vill boka ett personligt möte är du välkommen att kontakta projektledare Bobo af Ekenstam på bobo@docere.se eller 0703-661539.

Välkommen att delta i ett av de mest spännande projektet inom digitalisering hittills!